Klik op de link om het artikel te bekijken.
De vereniging draagt de naam; Studievereniging SOOS De vereniging is gevestigd in de gemeente Ede.

De vereniging heeft als doel het bevorderen, respectievelijk het doen bevorderen van: a. de contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en medewerkers van de opleiding Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede en voorts het organiseren van studiegerichte, dan wel ontspannende activiteiten; b. de kwaliteit van de opleiding zelve; c. het vinden respectievelijk aanbieden van carrièreposities en het vergroten van betrokkenheid van de studenten van de voorgenoemde opleiding in het...
Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten en de opleiding Social Work van de Christelijke Hogeschool Ede volgen. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene...

Het lidmaatschap eindigt door: a. het overlijden van het lid; b. schriftelijke/digitale opzegging door het lid; c opzegging door de vereniging; d. één jaar na uitschrijving van de studie Social Work van de Christelijke Hogeschool Ede. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als...
De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant lidmaatschap. Aspirant-leden zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Er kunnen verschillende categorieën aspirant-leden zijn. Aspirant-leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en ontzetting met de gevolgen...

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen verschillende categorieën donateurs zijn. Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zijn hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. De in deze statuten voor leden getroffen regeling over toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs. De algemene...
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden...

Artikel 8 – Bestuur: samenstelling en benoeming De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur heeft een voorzitter (praeses), secretaris (ab actis) en penningmeester (questor). Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benomen. De functies van secretaris en penningmeester...
Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd; - het gehele bestuur samen; - twee gezamenlijk handelende bestuurders. Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat. De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. Het bestuur kan besluiten...

Meer weergeven