Kascontrole

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteren wij ons boekhouding en financiële verslagen over het afgelopen jaar. Als Controle Commissie ga je na of de wettelijke bepalingen zijn nageleefd en de vereniging geen risico's neemt. Fouten die niet worden ontdekt kunnen leiden tot verkeerde besluitvoering in de ALV of het voortbestaan van de vereniging bedreigen. Een zeer verantwoordelijke taak dus! Heb jij die deskundigheid in je zitten? 

 

Mail naar administratie@svsoos.nl

 De Commissarissen

Leden van de Controle Kascommissie

  • Marlize Schalk
  • Anne Geerts

 

De Kas Commissie is te bereiken door een mail te sturen t.a.v. de Kas Commissie naar info@svsoos.nl

 

De Statuten Artikel 14.3

Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overlegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benomen controle commissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controle commissie. Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundig. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. 

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording.