Artikel 22 – Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het is deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
  Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.
  Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
  De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
 2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:
  - insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.